Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb spoločnosťou Zerg Data s.r.o.

Jednotlivé služby a ceny poskytované poskytovateľom sú uvedené v cenníku služieb pri každom produkte dostupnom na webovej stránke zerg.sk.

———–

I. Definícia a vymedzenie pojmov

Poskytovateľ

Obchodné meno: Zerg Data s.r.o.
Sídlo: Petőfiho 2, 821 06 Bratislava
IČO: 35821353
IČ DPH: SK2021593343
DIČ: 2021593343
Bankové spojenie: SK71 0200 0000 0037 4404 7155
Registrácia: Oddiel Sro, Vložka číslo: 25025/B, 1.10.2001
e-mail: info@zergnet.io

Klient

fyzický alebo právnický subjekt využívajúci služby Poskytovateľa.

Služba alebo Služby

činnosť Poskytovateľa spočívajúca v Prenájme strojového času Servera Poskytovateľa pripojeného k sieti Internet v prospech Klienta, registrácii domén Poskytovateľom a webových služieb s nimi súvisiacich, alebo prenájme miesta v racku s pripojením na elektrické napájanie a Internet;

Server alebo Servery

počítač trvalo pripojený k internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov;

Prenájom strojového času

poskytnutie časti výpočtovej kapacity Servera Klientovi. V danom okamihu je poskytnutá len čiastková kapacita servera v závislosti od využívania daného servera aj inými klientmi.

FUP

Fair Usage Policy pre internetové služby. Zahŕňa kritériá ako prenos dát prostredníctvom internetu (traffic), vyťaženie diskov (I/O rate) a vyťaženie CPU. Pri dodržaní FUP pravidiel je možné bez akéhokoľvek obmedzenia využívať maximálne dosiahnuteľné hodnoty.

Atribúty

za atribúty služby sa považujú individuálnou dohodou medzi Poskytovateľom a Klinetom stanovené prevádzkové alebo kvantitatívne podmienky poskytovania služby (napr.. diskový priestor, výkon procesorov, veľkosť RAM, odber energie, výška miesta v racku a pod.);

Virtuálny server

logicky vymedzený (virtuálny) server prevádzkovaný na fyzickom serveri, na ktorom je zároveň prevádzkovaných viac virtuálnych serverov pre viac Klientov;

Dedikovaný server

fyzicky server Poskytovateľa prenajatý Klientovi;

Housovaný server

fyzický server vo vlastníctve Klienta, umiestnený v priestoroch Prevádzkovateľa, pripojený do siete Internet a na elektrické napájanie.

Infraštruktúra Poskytovateľa

technické vybavenie a služby zaisťované Poskytovateľom pre prevádzku serverov (ako konektivita, zálohovacie systémy, správa DNS, delegácia IP, obslužné systémy a ďalšie);

VOP

všeobecné obchodné podmienky platné medzi Poskytovaťeľom a Klientom;

Poplatok

odmena patriaca Poskytovateľovi za poskytnuté Služby Klientovi;

Zákon o elektronickom obchode

zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z.z.

II. Spoločné ustanovenia pre prevádzkovanie služieb housovaných, dedikovaných a virtuálnych serverov a webových služieb

1. Klient sa zaväzuje, že nebude na prenajatom Virtuálnom, Dedikovanom, alebo Housovanom serveri prípadne webovej službe ako webhosting prevádzkovať stránky alebo služby a ukladať obsah ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje platné právne predpisy slovenskej republiky alebo Európskej únie, ako i dobré mravy. V prípade využívania poskytovaných Služieb Klientom vyššie uvedeným spôsobom, prípadne na rozosielanie nevyžiadanej pošty (spamu), ktorými sa porušujú autorské, patentové, priemyselné práva, práva z ochranných známok alebo iné obdobné práva, ktorými sa ohrozuje súkromie a bezpečnosť a súkromie počítačových systémov iných užívateľov siete Internet (napr. prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel a pod), ktoré obsahujú akékoľvek informácie ohrozujúce alebo poškodzujúce dobé meno Poskytovateľa alebo jeho pracovníkov, ktorým sú priamo alebo nepriamo poškodzované práva tretích osôb, Poskytovateľ právo na okamžité prerušenie poskytovania Služieb.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zaistí nepretržitú prevádzku objednaných služieb Virtuálneho, Dedikovaného alebo Housovaného servera prípadne webovej služby ako webhosting vždy s najväčším úsilím, ktoré je možné za daných okolností vyvinúť, tak aby zaistil ich maximálnu dostupnosť a využiteľnost. V prípade, že Klient nemá objednanú a úhradenú službu zálohovania dát, Poskytovateľ nezodpovedá za stratu dát spôsobenú hardvérovou, softvérovou alebo inou nepredvídateľnou chybou.

3. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť či úplne pozastaviť poskytovanie služieb, v prípade, že tým odvráti vzniku alebo zabráni trvaniu stavu, ktorý spôsobuje škodu Poskytovateľovi alebo tretím stranám (najmä, ale nie výlučne obmedzovanie ostatných užívateľov pri využívaní zdieľaných atribútov a služieb a/alebo bezpečnostné rizika ako je phising). Poskytovateľ až do doby zaistenia nápravy Klientovi neporušuje svoje povinnosti podľa čl. II, ods. 2
.
4. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť služby v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je definovaný odbornými zamestnancami Poskytovateľa, v prípade nutných technických zásahov ako sú najmä, ale nie výlučne aktualizácia software na serveroch, na ktorých sú prevádzkované virtuálne servery, pripadne aktualizácia alebo výmena a údržba infraštruktúry poskytovateľa, ktorú využívajú Housované, Dedikované aj Virtuálne servery. Zákazník súhlasí, že v prípade nutnosti aktualizácie niektorej časti systému (operačný systém, časti operačného systému, programové vybavenie servera) je vždy uprednostnená bezpečnosť pred spätnou kompatibilitou.

III. Ustanovenia týkajúce sa len virtuálnych serverov

1. Službou prenájmu virtuálneho serveru poskytuje Poskytovateľ Klientovi možnosť využitia časti výpočtových prostriedkov fyzického serveru so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpečovaných infraštruktúrou Poskytovateľa. Atribúty sú stanovené z časti ako vyhradené pre potreby Klienta (výkon procesoru, veľkosť pamäti, diskový priestor atd.) a sčasti ako zdieľané (počty diskových operácií, sieťová prevádzka a pod.), ktoré Klient používa zároveň s ostatnými užívateľmi. Miera možnosti využití zdieľaných atribútov Klientom je pritom limitovaná mierou využívania zdieľaných atribútov ostatnými Klientmi. Presná špecifikácia vyhradených prostriedkov je súčasťou objednávky.

2. Služby virtuálnych serverov zabezpečované infraštruktúrou Poskytovateľa sú vždy zdieľané, pokiaľ sa písomne nedohodnú zmluvné strany na inom riešení, pričom presne vymenujú vyhradené služby z infraštruktúry (ako je vyhradená konektivita, individuálne zálohovacie riešenie a pod.).

3. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ žiadnym spôsobom neručí za technické či iné problémy spôsobené prevádzkou aplikácií, ktoré si Klient na svoj priestor virtuálneho serveru sám umiestnil. Poskytovateľ zároveň nezaručuje funkčnosť Klientom dodaných aplikácii na poskytnutom priestore virtuálneho serveru. Klient zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že Poskytovateľ zistí prevádzku aplikácie, ktorá ohrozuje hladký chod celého serveru Poskytovateľa, má Poskytovateľ právo okamžite zastaviť prevádzku takej aplikácie, či Virtuálneho Serveru, ktorý problémy spôsobuje, až do odstránenia príčiny problému Klientom. V prípade prerušenia prevádzky služby virtuálneho serveru Klient nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu neuskutočnenej prevádzky.

4. Poskytovateľ odovzdá Klientovi novozriadenú službu v plne funkčnom stave. V prípade problémov má Klient k dispozícii ovládací panel na reštart serveru. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté Klientovi v dôsledku jeho neodborného zásahu do prevádzkovaných aplikácii či celého virtuálneho serveru. Vady vzniknuté na HW celého serveru (a/alebo na spojovacej sieti odstráni Poskytovateľ vždy bez zbytočného odkladu tak, aby v najvyššej možnej miere zaistil neustálu prevádzku služby virtuálneho serveru Klientovi.

IV. Zmena ponuky Poskytovateľa a zmena dohodnutých Služieb

1. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť aktuálnu ponuku poskytovaných Služieb vrátanie Poplatkov alebo parametrov poskytovaných Služieb (vrátane Služieb už existujúcich), a to s účinnosťou voči Klientovi od ďalšej splatnosti Poplatku a/alebo uhradením Poplatku po zmenení podmienok Poskytovanej Služby, pričom Klientovi, ktorý má uhradený Poplatok, zostávajú zachované podmienky poskytovania Služieb do splatnosti ďalšieho Poplatku v pôvodnom rozsahu. Vykonaním úhrady Poplatku v zmenenom rozsahu za poskytované Služby vyjadruje Klient svoj súhlas s poskytovaním Služieb podľa aktuálne platnej (teda zmenenej ponuky) pre túto službu.

2. Poskytovateľ je oprávnený úplne, alebo čiastočne odobrať Službu zo svojej ponuky. Klient, ktorý Službu odobratú z ponuky Poskytovateľa využíva, má nárok na jej poskytovanie v pôvodnom rozsahu do splatnosti ďalšieho Poplatku, nie však na jej úpravy, rozšírenie, či zmeny. Poskytovateľ môže Klienta vyzvať k zmene Služby podľa svojej aktuálnej ponuky k určitému dátumu, po uplynutí ktorom bude poskytovanie takejto služby ukončené. O krokoch a postupoch opísaných v prvej vete tohto článku bude Poskytovateľ informovať Klienta v dostatočnom predstihu.

3. Klient je oprávnený počas platnosti a účinnosti Zmluvy meniť Služby v rozsahu, v akom to Poskytovateľ umožňuje, a to po vzájomnej dohode a po prehodnotení zaplateného Poplatku za doterajšie Služby a požadované nové Služby. Prednostne sa však Klient zaväzuje požadovať zmeny poskytovaných Služieb ku dňu splatnosti ďalšieho nasledujúceho Poplatku, a to s dostatočným predstihom, aby Poskytovateľ mohol technicky vykonať zmenu využívania poskytovaných Služieb.

V. Platobné podmienky

1. Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Poplatok v dohodnutej výške. Lehota splatnosti Poplatku je 14 dní od vystavenia a odoslania faktúry (účtovný doklad). Zaplatením Poplatku sa rozumie pripísanie Poplatku na účet Poskytovateľa v plnej výške a so správnym variabilným symbolom uvedeným na faktúre. Poplatok je povinný Klient platiť bezhotovostným prevodom, cez platobnú bránu, prípadne cez službu Paypal. Platba poštovými poukážkami sa vylučuje.

2. V prípade neuhradenia poplatku do 5 dní po splatnosti má Poskytovateľ právo odstrániť všetky dáta Klienta so svojich zariadení.

3. Poskytovateľ je povinný vrátiť Klientovi Poplatok, resp. jeho pomernú časť v prípade, ak nemôže zabezpečiť Službu v dĺžke, kvalite a parametroch daných týmito VOP.

4. V prípade omeškania s uhradením Poplatku viac ako 5 dní odo dňa splatnosti Poplatku a/alebo iného finančného záväzku, je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie Služieb až do úplného uhradenia Poplatku a/alebo iného finančného záväzku.

5. V prípade dlhodobého omeškania (viac ako 30 dní od splatnosti Poplatku) úhrady poplatku za služby je Poskytovateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od poskytovaných služieb Klientovi. V prípade, že klient svoje záväzky nevyrovná do 7 dní od doručenia prvej výzvy o úhrade záväzku je Poskytovateľ oprávnený zadržať (v súlade so zádržným právom) v prípade Klienta serverhousingu jeho fyzické zariadenie až do úplného vyplatenia záväzkov Klienta Poskytovateľovi. Klientovi zaniká akýkoľvek nárok na úhradu škôd s tým spojených.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo fakturovať úrok z omeškania ak je pohľadávka voči Poskytovateľovi evidovaná ako po splatnosti.

7. Ceny služieb na webovej stránke Poskytovateľa sú uvádzané bez DPH.

VI. Spracúvanie a ochrana osobných údajov

1. Klient, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí s tým, aby Poskytovateľ získal osobné údaje o Klientovi, a to jeho titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, telefónne číslo a emailovú adresu. Klient berie na vedomie, že účelom spracúvania jeho osobných údajov Poskytovateľom je zabezpečenie riadneho výkonu činností súvisiacich s poskytovaním Služieb. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ spracúva osobné údaje Klienta taktiež za účelom plnenia povinností podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

2. Klient berie na vedomie, že odvolať súhlas daný Poskytovateľovi na spracúvanie osobných údajov v rozsahu a za podmienok v tomto článku dohodnutých, je možné až po ukončení záväzkovo-právneho vzťahu a súčasne po splnení všetkých záväzkov Klienta voči Poskytovateľovi.

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy z týchto VOP sa spravujú ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Obe strany sa akceptujú, že tieto VOP súlade s ustanoveniami § 263 Obchodného zákonníka v prípade kolízie dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka s ustanoveniami týchto VOP majú prednosť ustanovenia týchto VOP. Pre právne vzťahy vyplývajúce z VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by bol Klient cudzincom, alebo ak by sa Služby poskytovali na územie iného štátu.

2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Poskytovateľ oznamuje zmenu VOP na svoje webovej stránke, pričom oznámenie o zmene VOP sa považuje za doručené Klientovi pätnástym dňom odo dňa zverejnenia nových VOP na webovej stránke Poskytovateľa.

3. Klient aj Poskytovateľ v zmysle ustanovenia § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení akceptujú, že zostáva zachovaná platnosť a účinnosť ustanovení týkajúcich sa Poplatkov a sankcií aj po skončení plnenia dohody. Obe strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení nie sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté pred koncom plnenia dohody.

4. Klient nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa žiadne práva a povinnosti vyplývajúce mu z týchto VOP na tretiu osobu. Za prevod práv a povinností sa považuje aj zmena v mene a priezvisku pri fyzických osobách alebo obchodnom mene/názvoch subjektov pri právnických osobách Klienta služby v administratívnom rozhraní na správu služieb. Formu poskytnutého súhlasu určuje Poskytovateľ.

5. Vzájomná komunikácia prebieha výlučne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto účelom Klient v plnom rozsahu zodpovedá za funkčnosť svojej schránky elektronickej pošty. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže v prípade sporu Poskytovateľ, sa považujú za riadne doručené, a to počnúc piatym dňom odo dňa odoslania takejto informácie.

6. Poskytovateľ má právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Klienta aj v prípade, ak sa na toto porušenie vzťahuje zmluvná pokuta, aj presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. Zavinenie Klienta nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.

7. Klient akceptuje podľa ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka vylúčenie pôsobnosti § 385 Obchodného zákonníka.

8. Ustanovenie platné pre Podnikateľov: Tieto VOP podľa ustanovenia § 5 ods. 7 Zákona o elektronickom obchode vylučujú pôsobnosti ustanovení § 5 odsekov 3 až 6 Zákona o elektronickom obchode.

9. Klient, jeho právny nástupca, dedič alebo zákonný zástupca a pod., je povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu zmenu všetkých dôležitých údajov o svojej osobe, najmä však zmenu adresy sídla, miesta podnikania alebo bydliska, zmenu štatutárneho zástupcu, bankového účtu, z ktorého sú uskutočňované platby, rozhodnutie o jeho zrušení, jeho splynutie s inou spoločnosťou, vstup do likvidácie, úpadok, začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo ukončenia podnikania a pod.. V prípade zrušenia spoločnosti (Klienta) alebo vstupu spoločnosti (Klienta) do likvidácie, alebo v prípade ak je Klient v úpadku, alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, alebo bolo vyhlásené konkurzné konanie na majetok Klienta, alebo v prípade ak Klient ukončí podnikanie, alebo u fyzickej osoby pri úmrtí, alebo strate spôsobilosti a pod., dochádza k predčasnému ukončeniu poskytovania Služieb s okamžitou účinnosťou a finančné vyrovnanie sa uskutoční s právoplatnými dedičmi, ktorí si k tomuto uplatnia nárok.

10. V prípade ústnej dohody medzi Poskytovateľom a Klientom je potvrdením a porozumením Všeobecných obchodných podmienok (VOP) Poskytovateľa platba prvej faktúry Klientom Poskytovateľovi. Klient platbou akceptuje, že podmienkam porozumel a bude sa nimi riadiť.

11. VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Všetky Zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb zo strany Poskytovateľa, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za Zmluvu podľa týchto VOP.

12. Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pre znením VOP vyhotovených v akomkoľvek inom jazyku.

13. Definícia obsahu slov a slovných spojení začínajúcich v texte týchto VOP veľkým písmenom je definovaná v článku I. VOP

14. Tieto VOP v nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2021